Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu internetowego www.nowennazapolske.pl

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.nowennazapolske.pl W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

1. Definicje

1.1. Administrator – Fundacja Ludzka Sprawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 54-515), ul. Gdacjusza 36 zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000552926, NIP 894 306 13 67 REGON 361280907

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@nowennazapolske.pl i lub tel. 790 406 330

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – zamiennie strona internetowa lub strona Fundacji – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.nowennazapolske.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisie

Korzystanie z Serwisu

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2, analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.1.3. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji, kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy (kategoria danych: miejscowość, kraj, imię - opcjonalnie, nazwa organizacji – opcjonalnie) i formularz do przesłania świadectwa (kategoria danych: podpis i treść świadectwa), na podstawie zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

3.1.4. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Formularz kontaktowy

3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Marketing

3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

4. Pliki cookie

4.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Uprawnienia Użytkownika

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i dostępu do treści danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania lub poprawiania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez kontakt@nowennazapolske.pl Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem.

7. Odbiorcy danych osobowych

7.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Dane Użytkownika nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

9.3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo strony internetowej poprzez m.in.:

  • Stosowanie szyfrowania przesyłanych treści (SSL);

  • regularne tworzenie kopii zapasowej;

  • przechowywanie kopii w innej lokalizacji niż strona;

  • regularne aktualizowanie CMS strony oraz jego składników, jak baza danych, motyw i wtyczki;

  • usuwanie niewykorzystywanych wtyczek i motywów;

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

10.1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Tym samym używane narzędzia, które, mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, nie różnicują jednak sytuacji Użytkownika strony. Narzędzia te nie powodują również, że Administrator ma dostęp do informacji, które pozwalałby na identyfikację Użytkownika.

10.2. Wykorzystywane przez nas narzędzia sprawiają, że w oparciu o wcześniej podjęte już działania w ramach naszej strony internetowej Użytkownik może otrzymywać spersonalizowane reklamy lub podpowiedzi co do materiałów, które mogą Go zainteresować (tzw. reklama behawioralna).

11. Zmiany Polityki prywatności

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 18.08.2023


Polityka cookies

Pliki cookies i podobne technologie

1. Definicje

1.1. Administrator – Fundacja Ludzka Sprawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 54-515), ul. Gdacjusza 36 zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000552926, NIP 894 306 13 67 REGON 361280907

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@nowennazapolske.pl i lub tel. 790 406 330

1.2. Pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

1.3. Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies.

1.4. Serwis – zamiennie strona internetowa Fundacji, strona Fundacji – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.nowennazapolske.pl

1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

1.6. Wtyczki – wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, udostępniane przez serwisy społecznościowe w postaci serwisu Facebook oraz YouTube.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookie w Serwisie?

2.1. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.

2.2. Administrator wykorzystuje pliki cookie również w celach analitycznych i statystycznych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.

2.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).

2.4. Wiele plików cookies ma dla Administratora charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jest w stanie zidentyfikować tożsamości Użytkownika.

3. Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?

Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

3.1. Niezbędne pliki cookie, które są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie Administrator nie jest w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.

3.2. Opcjonalne pliki cookie, z których Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

• funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;

• analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;

4. Czy w Serwisie używane są pliki cookie podmiotów trzecich?

4.1. Administrator informuje również, że w Serwisie używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe w postaci serwisu Facebook oraz YouTube. Wyświetlając stronę internetową Fundacji zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, przeglądarka Użytkownika przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę Fundacji, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na stronę Fundacji. Wtyczki gromadzą informacje na temat Użytkownika, takie jak identyfikator, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania strony Fundacji.

4.2.Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie Użytkownik może szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

4.3. Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy Użytkownik przegląda stronę Fundacji nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji. Jeśli Użytkownik zaloguje się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Fundacji do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Fundacji, Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

4.4. Szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation ,

YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

5. Jak długo przechowywane są pliki cookie?

5.1. Sesyjne pliki cookie są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

5.2. „Stałe” pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach, nie dłużej niż 24 miesiące lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies?

6.1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.

6.2. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące plików cookie. CMP pozwala:

6.2.1. pozyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych w Serwisie oraz zaufanych partnerów Administratora;

6.2.2. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych plików cookie;

6.2.3. zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.

7. Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej?

7.1. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone pliki cookie.

7.2. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, może zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia Użytkownik może zmienić w dowolnej chwili. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony czy ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności. Ponieważ niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

8. Zmiany Polityki prywatności

8.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

8.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 18.08.2023